Thanks

Special thanks to…

These folks don’t necessarily endorse License Zero. License Zero endorses them.